ᠮᠧᠴᠡᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠠᠰᠴᠢ ᠳᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠧᠴᠡᠲ ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠰᠴᠢ ᠳᠤ (ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ مَسْجِد, masjid, 《ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠰᠥᠬᠥᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ》) ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠮᠧᠰᠺᠢᠲ᠋ᠠ (mesquita) ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠣᠰᠺ (mosque) ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ᠮᠧᠴᠡᠲ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠮᠥᠷᠭᠥᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠶᠥᠭᠢᠫ ᠲᠤᠡᠶᠢᠨ ᠠᠰᠪᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠧᠴᠡᠲ

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Mosque
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠧᠴᠡᠲ&oldid=432027》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ