ᠮᠠᠰᠳᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠰᠳᠠ*
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ

Israel-2013-Aerial 21-Masada.jpg
ᠮᠠᠰᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ
ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ iii, iv, vi
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 1040
ᠪᠥᠰᠡ** ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠳ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ 2001  (25 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ)
* ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃
** ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃

ᠮᠠᠰᠳᠠ (ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡ:מצדה) ᠨᠢ ᠰᠥᠨᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠬᠢ ᠢᠭᠴᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠯᠡᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠳᠣᠨ᠂ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠡᠦ ᠳᠦ-ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ (ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ) ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠤᠮᠠᠴᠤᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠬᠦᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠴᠢ ᠵᠡᠦ ᠳᠦᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠥᠰᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ МЭ I ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠦ ᠳᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ ᠵᠣᠽᠧᠹ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 31- 37 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠮᠠᠰᠤᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠶᠢᠳ ᠢ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠧᠷᠣ᠋ ᠍ ᠍ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠯᠧᠷᠧᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠰᠳᠠ»
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠠᠰᠳᠠ&oldid=404227》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ