ᠮᠠᠰᠰᠢᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠰᠰᠢᠪ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠠᠰᠰᠢᠪ&oldid=381133》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ