ᠮᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ
 شهر مشهد
ᠮᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠷᠡᠨ ᠢᠷᠡᠨ
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ-ᠷᠧᠽᠠᠸᠢ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠬᠣᠲᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 103 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2011) 1,074,300 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ birmingham.gov.uk
ᠮᠠᠰᠬ ᠲᠦ, ᠮᠧᠱᠬ ᠲᠦ, ᠮᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ (ᠫᠧᠷᠰ ᠢᠶᠡᠷ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
 مشهد‎ [ᠮᠠᠰᠢᠬᠠᠢ ᠳᠤ]) — ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠮᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ