ᠮᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ — 1811 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠧᠷᠠᠯᠣᠭᠢᠴᠢ ᠹᠷᠢᠳᠢᠷᠢᠬᠤ ᠮ ᠠᠴᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠱᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ᠃

de:Härte#Härteprüfung nach Mohs mn:ᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠯᠠᠯ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ