ᠮᠠᠰᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠰᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ

ᠲᠤᠭᠴᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1973 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9
ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂

ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠢᠰᠲ᠋ᠷ
ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠦ᠋ᠰᠧᠷ᠂ ᠠᠺᠠᠫᠧᠯᠯᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠦ᠋ᠰᠧᠷ᠂ Introduction to nomads ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠦ᠋ᠰᠧᠷ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠦ᠋ᠰᠧᠷ

ᠮᠠᠰᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳ (1973 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠦ᠋ᠰᠣᠧᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ 《ᠰᠣᠨᠣᠷ》 ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 20 ᠍ ᠢᠤᠳ᠋ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ