ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠲ ᠤᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠲ ᠤᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ (1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ.

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • "Dreams of Life" (2013) ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋
  • "Baptism" 2014 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋
  • "ᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤ" ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋

ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ:

  • "ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠮᠣᠭ" 2000
  • "ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷᠬᠠᠨ ᠢᠵᠢᠢ" 2000
  • "ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦ" 2003

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ