ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠺᠣᠳ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠺᠣᠳ᠋ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Machine code) ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰᠣᠷᠣᠣᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 0 ᠪᠠ 1 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠫᠷᠣᠼᠧᠰᠰᠣᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠯᠭᠣᠷᠢᠲ᠋ᠮ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠲ᠋ᠠᠺᠰᠰᠧᠮᠠᠩᠺᠰᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ