ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠮᠠᠺᠳᠠᠦ᠋ᠥᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ
Malcolm McDowellMalcolm McDowell
200px200px
ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠮᠠᠺᠳᠠᠦ᠋ᠥᠯ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠮᠠᠺᠳᠠᠦ᠋ᠥᠯ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠵᠢᠩᠬᠢ᠃ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:

ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠵᠣᠩ ᠲᠢᠯᠣᠷ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ:

13.6.194313.6.1943

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ:

ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠢᠣᠷᠺᠰᠢᠷᠯᠢᠳᠡᠰᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠢᠣᠷᠺᠰᠢᠷᠯᠢᠳᠡᠰ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ:

ᠺᠣᠳ᠋  ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ︕

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ:

Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ:

Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠠᠵᠢᠯ:

ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ

ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ:

Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

IMDb:

Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠵᠣᠩ ᠲᠢᠯᠣᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Malcolm John Taylor; 1943 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13; ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠢᠣᠷᠺᠰᠢᠷᠯᠢᠳᠡᠰ) — «ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠲᠦ» ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ. ᠰᠲᠦᠩᠯᠢ ᠺᠦᠪᠷᠢᠺᠡᠶᠢᠨ «ᠪᠠᠳᠤᠤ ᠳᠤ ᠵᠦᠷᠵᠢ» (1971) , ᠲᠢᠨᠲ᠋ᠣ ᠪᠷᠠᠰᠰ ᠍ ᠤᠨ «ᠺᠠᠯᠢᠭᠤᠯ» (1979), ᠺᠠᠷᠧᠨ ᠰᠢᠬᠠᠨᠠᠽᠠᠷᠠᠪᠠ ᠍ ᠤᠨ «ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ» (1991) ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠠᠭᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

«ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠤᠨ» ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮᠡᠷᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠨᠪᠶᠣᠷᠭᠧᠨ (1980—1990) ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ