ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠡᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠡᠺᠰ (1925 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ - 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ), ᠲѳᠷᠰѳᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠯᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠯ ᠪa ᠡᠯ᠎ᠡ-ᠬᠠᠵᠢ ᠮᠠᠯᠢᠺ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠪᠠᠽ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠯᠠᠯᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲѳᠯᠠѳѳ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠤᠳ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠡᠷᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠭᠦᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ѳᠨ ᠢѳѳᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠬѳᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ᠂ ᠨѳᠯᠠѳѳ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪѳᠭѳѳᠳ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠣᠵᠤ ᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ѳᠸᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦᠨ ѳᠨᠴᠢᠨ ᠬᠦᠳ ᠦᠳ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ 20 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠯᠺᠣᠯᠮ ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠯᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠯᠠᠯᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠡᠨᠡ ᠽѳᠷᠴᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠯᠠᠯᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠡᠵᠠ ᠮᠣᠬᠣᠮᠧᠳ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠶᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠴᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠯᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ХХК ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠠᠯᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ