ᠮᠠᠯᠷᠺᠠ (ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠮᠠᠯᠷᠺᠠ
logo
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠷᠧᠠᠯ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠳ᠋ᠧᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠣ ᠮᠠᠯᠷᠺᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1916
(«ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ XIII ᠠᠯᠹᠣᠩᠰᠣ ᠪᠠᠭ» ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ)
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠢᠪᠧᠷᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷ᠂
ᠫᠠᠯᠮᠠᠪᠠᠯᠧᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 23,142)
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺᠮᠢᠺᠠᠥᠯ ᠯᠢᠳᠤᠷᠤᠫ
ᠯᠢᠭ ᠯᠠ ᠯᠢᠭ
2009-10 ᠯᠠ ᠯᠢᠭ᠂ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠮᠠᠯᠷᠺᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Real Club Deportivo Mallorca) ᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ «ᠯᠠ ᠯᠢᠭᠲ» 21 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

1916 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ «ᠮᠠᠯᠷᠺᠠ» ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠥᠮᠥᠳᠥ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠤ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠨᠢ 23,142 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ «Son Moix»᠃

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠯᠠᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠢ:www.rcdmallorca.es

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ GK ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠯᠶᠤᠶᠢᠺᠰ
2 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠡᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ
3 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠵᠢᠣ ᠸᠢᠲ᠋ᠣᠷ
4 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ DF ᠢᠸᠠᠩ ᠷᠠᠮᠢᠰ
5 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ DF ᠷᠦᠪᠧᠨ ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠧᠰ
7 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ MF ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠫᠧᠷᠧᠢᠷᠠ
8 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ FW ᠡᠮᠢᠯᠯᠢᠶᠠ ᠨᠰᠤᠶ᠎ᠡ
9 ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ FW ᠫᠢᠶᠧᠷ ᠸᠧᠪᠣ
10 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ FW ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠣ ᠺᠠᠸᠧᠨᠠᠭᠢ ᠪᠣᠷᠳᠣ» ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ)
11 ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ MF ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠠ ᠺᠠᠰᠲ᠋ᠷᠣ
13 ᠢᠰᠷᠸᠯ GK ᠳᠤᠳᠤ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ
15 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ MF ᠲᠤᠨᠢ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
16 ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ DF ᠵᠣᠽᠧ ᠨᠤᠨᠧᠱ (ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
17 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ DF ᠠᠶᠤᠤᠰᠧ ᠳ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ
18 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ FW ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠺᠠᠰᠠᠳᠧᠦ᠋ᠰ
19 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ MF ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢ (ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
20 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠵᠣᠨᠠᠲᠤᠨ ᠳᠧ ᠭᠤᠵᠠᠮᠠᠨ
21 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ DF ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢ ᠺᠷᠧᠰᠫᠣ
22 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ DF ᠫᠠᠤ ᠰᠧᠨᠳ᠋ᠷᠣᠰ
23 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ DF ᠡᠩᠷᠢᠺᠧ ᠺᠣᠷᠷᠠᠯᠧᠰ
26 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ FW ᠰᠧᠷᠭᠢ ᠡᠩᠷᠢᠬᠤ
27 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ MF ᠰᠧᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠧᠢᠷᠠ
28 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ MF ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠫᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠯᠠ

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Union Europeennes de Football Associations ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (1): 1998-1999

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ

  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (1): 2002–2003
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (2): 1990–1991, 1997–1998

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ

  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (1): 1998
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (1): 2003

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ

  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (2): 1959–60, 1964–65

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠪ

  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (1): 1980–81

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ