ᠮᠠᠯᠭ᠎ᠠ (ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:Isco-620.jpg
2011/2012 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠰᠺᠣ

ᠮᠠᠯᠭ᠎ᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Málaga Club de Fútbol) — ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨᠳᠠᠩ ᠳᠤ 34 ᠵᠢᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠨᠳᠠᠩ ᠳᠤ 34 ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ. 2011/2012 ᠣᠨ ᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ 2012/2013 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ