ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ
Tiger in the water.jpg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ
Status iucn3.1 EN.svg
ᠬᠣᠪᠣᠷ (ОУБХХ)
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠨ
ᠪᠠᠭ: ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢᠲᠡᠨ
ᠣᠪᠤᠭ: ᠮᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ
ᠲᠥᠷᠥᠯ: Panthera
ᠵᠦᠢᠯ: ᠪᠠᠷᠰ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ: ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
Panthera tigris jacksoni
ᠯᠤᠣ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ᠂ 2004
ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ (Panthera tigris jacksoni, ᠮᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ: Harimau Belang) ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠪᠠ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ[1]᠃ 2004 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠸᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠯᠤᠣ ᠰ-ᠵ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 600-800 ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠧᠨᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠰᠤᠮᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠮᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠵᠢᠩ 120 ᠺᠢᠯᠣᠭᠷᠠᠮ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠨ ᠦ ᠬᠢ 100 ᠺᠢᠯᠣᠭᠷᠠᠮ᠃ [2] ᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 237 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠨ ᠨᠢ 200 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠰᠮ᠃

ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ᠃

ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡᠩ ᠳᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠶᠢᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠣᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠪᠯᠧᠮ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠰ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
  • Luo SJ, Kim JH, Johnson WE, Walt Jvd, Martenson J, et al. (2004) Phylogeography and Genetic Ancestry of Tigers (Panthera tigris). PLoS Biol 2(12): e442. Available online

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Panthera tigris jacksoni

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ