ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
[[{{country_IOC_alias_{{{ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋}}}}} ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ]]
[[ᠵᠢᠷᠤᠭ:{{country_flag_IOC_alias_{{{ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋}}}|}}|border|150px]]
ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤ ᠺᠣᠳ᠋: {{{ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠳ᠋}}}
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠧᠳᠠᠯ
</span>
ᠠᠯᠲᠠ
0
ᠮᠥᠩᠭᠥ
2
ᠬᠦᠷᠡᠯ
2
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
4
ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ - ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ
1956* • 1960* • 196419681972197619801984198819921996200020042008

*ᠮᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠣᠷᠣᠨᠧᠣ (1956)

ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1980 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢᠺᠣᠲ ᠍ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠣᠳᠣ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃ ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠣᠳᠣ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯᠠᠢ (MAL) ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 1956, 1960 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1956 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠣᠷᠣᠨᠧᠣ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠨᠢ 1948 ᠍ ᠠᠴᠠ 1960 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ 1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1964 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠣᠳᠣ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠨᠢ 1965 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ 1968 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ 4 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠴᠥᠮ ᠢ ᠪᠠᠳᠮᠢᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ[1]

ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1953 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 1954 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠲᠥᠷᠥᠯ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠷᠠᠽᠢᠹ ᠰᠢᠳᠧᠺ & ᠵᠢᠯᠠᠨᠢ ᠰᠢᠳᠧᠺ 1992 ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠪᠠᠳᠮᠢᠨᠲ᠋ᠣᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠣᠣᠰ
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠴᠧᠠ ᠰᠦᠨ ᠺᠢᠲ & ᠶᠠᠫ ᠺᠢᠮ ᠬᠣᠺ 1996 ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠪᠠᠳᠮᠢᠨᠲ᠋ᠣᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠣᠣᠰ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠷᠠᠰᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠧᠺ 1996 ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠪᠠᠳᠮᠢᠨᠲ᠋ᠣᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠯᠢ ᠴᠣᠩ ᠸᠡᠢ 2008 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠳᠮᠢᠨᠲ᠋ᠣᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1992 ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ 0 0 1 1
1996 ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ 0 1 1 2
2008 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 0 1 0 1
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 0 2 2 4

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
ᠪᠠᠳᠮᠢᠨᠲ᠋ᠣᠨ 0 2 2 4
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 0 2 2 4

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 《Previous Olympic Games Medal Tally》, Olympic Council of Malaysia

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ