ᠮᠠᠮᠰᠢᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠦᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ - ᠨᠧᠭᠧᠸ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ (ᠬᠠᠯᠤᠵᠠᠮᠠᠮᠰᠢᠲᠠᠪᠠᠳ ᠲᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠲᠠ)*
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ

Mamshit.jpg
ᠮᠠᠮᠰᠢᠲ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ
ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ iii, v
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 1107
ᠪᠥᠰᠡ** ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠳ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ 2005  (29 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ)
* ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃
** ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃

ᠮᠠᠮᠰᠢᠲ (ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡ:ממשית‎) ᠨᠢ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠧᠭᠧᠪ ᠦᠨ ᠴᠥᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠪᠠᠲ᠋ᠧᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠦᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠧ ᠠᠺᠷᠠᠪᠤᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠧᠧᠷ ᠱᠧᠪᠠᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ 40000 ᠮ 2 ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠬᠢᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠪᠠᠲ᠋ᠧᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Mamshit
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠠᠮᠰᠢᠲ&oldid=384952》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ