ᠮᠠᠮᠧ ᠪᠢᠷᠠᠮ ᠳᠢᠦ᠋ᠹ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠮᠠᠮᠧ ᠪᠢᠷᠠᠮ ᠳᠢᠦ᠋ᠹ
Diouf, Mame H96 13-14.JPG
«ᠬᠠᠨᠠᠪᠷ ᠲᠦ» 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠮᠧ ᠪᠢᠷᠠᠮ ᠳᠢᠦ᠋ᠹ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯᠳᠠᠺᠠᠷ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ
ᠵᠢᠩ 76 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 18
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
2004—2007 ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠷᠠᠹ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2007—2009 ᠨᠣᠷᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠯᠢᠳᠧ 62 (29)
2009—2012 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 5 (1)
2009  ᠨᠣᠷᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠯᠢᠳᠧ 12 (4)
2010—2011  ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 27 (3)
2012—2014 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠣᠸᠧᠷ 96 56 (26)
2014— ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 3 (1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ**
2004—2007 ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ (20-) 18 (7)
2009— ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ 18 (3)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

** ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ)
2013 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠠᠮᠧ ᠪᠢᠷᠠᠮ ᠳᠢᠦ᠋ᠹ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Mame Biram Diouf; 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠠᠺᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ» ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠮᠣᠯᠢᠳᠧᠳ» ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠢᠦ᠋ᠹ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠯ᠎ᠡ᠃[1][2]

«ᠮᠣᠯᠢᠳᠧ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ» ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ «ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ» ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[3] ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ «ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠲᠡᠢ» ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (3:1) ᠬᠧᠲ ᠲᠷᠢᠺᠳᠡᠪ᠃[4]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ «ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠲᠤ» ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 2011/2012 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ «ᠬᠠᠨᠣᠸᠧᠷ 96» ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ 2016 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ «ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢᠳ᠋» ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃[5][6] ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ «ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ ᠦᠨ» ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ «ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲᠢᠭ» ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ (1:0) ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠢᠦ᠋ᠹ ᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ БНА ᠺᠣᠩ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ (2:1) ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠪᠣ-ᠸᠸᠷ ᠲ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ (1:0) ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[7]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Molde FK og Manchester United enige. the original on 2012-04-11 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Reds complete Diouf signing. ManUtd.com (30.07.2009). the original on 2012-04-11 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. "Rovers deal for United starlet", rovers.co.uk, Blackburn Rovers, 06.08.2010 
  4. "Blackburn 3-1 Norwich", BBC Sport, 24.08.2010 
  5. Double Swoop Makes It Four. 11 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. Stoke complete signings of Mame Biram Diouf and Dionatan Teixeira. 11 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. "Mame scores again!", Rovers.co.uk, 12.08.2010 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ