ᠮᠠᠮᠣᠬᠣᠨ ᠰᠢᠩᠭᠬ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠮᠣᠬᠣᠨ ᠰᠢᠩᠭᠬ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ᠮᠠᠮᠣᠬᠣᠨ ᠰᠢᠩᠭᠬᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ

ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ
ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ
ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ;
2004 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠪᠳᠤᠯ ᠺᠠᠯᠠᠮ
ᠫᠷᠠᠲ᠋ᠢᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠫᠠᠲ᠋ᠢᠯ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠬᠠᠷᠢ ᠸᠠᠵᠫᠠᠢ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
2005 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 – 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠲᠠᠪᠤᠷ ᠰᠢᠩᠭᠬ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠫᠠᠷᠨᠠᠪ ᠮᠤᠬᠧᠷᠵᠢ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
2008 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 – 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠫᠠᠯᠠᠨᠢᠶᠠᠫᠫᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠮ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠫᠠᠷᠨᠠᠪ ᠮᠤᠬᠧᠷᠵᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1991 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 – 1996 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠮᠬᠠ ᠷᠠᠣ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠠᠳᠬᠤ ᠳᠠᠨᠳᠠᠪᠠ ᠳᠤ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠢᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠬ

ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1985 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 – 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠷᠠᠵᠢᠪ ᠭᠠᠨᠳᠢ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠮᠬᠠ ᠷᠠᠣ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠢᠪ ᠱᠠᠩᠬᠢᠷ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1932 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 (1932-09-26) (86 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠭᠠᠬᠤᠫᠡᠨᠵᠠᠪᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠩᠷᠧᠰ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠲᠡᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠤᠷᠰᠢᠷᠠᠨ ᠺᠠᠤᠷ (1958–ᠣᠳᠣ)
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠫᠠᠨᠳᠧᠷ ᠰᠢᠩᠭᠬ
ᠳᠠᠮᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠬ
ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠩᠭᠬ
ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ (ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ)
ᠭᠤᠪᠠᠬᠠᠲ᠋ᠢᠠᠰᠰᠠᠮ (ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ)
ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠫᠡᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠺᠧᠢᠮᠪᠷᠢᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠣᠺᠰᠹᠣᠷᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ
ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠺᠬᠢᠰᠮ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠮᠠᠮᠣᠬᠣᠨ ᠰᠢᠩᠭᠬ's signature
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ

ᠮᠠᠮᠣᠬᠣᠨ ᠰᠢᠩᠭᠬ (ᠫᠠᠩᠵᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ᠬᠢᠨᠳᠢ ᠪᠠᠷ मनमोहन सिंह, 1932 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 14 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠵᠢᠪᠠᠬᠤᠷᠯᠠᠯ ᠨᠧᠷᠤᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ (ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ) ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠮᠣᠬᠣᠨ ᠰᠢᠩᠭᠬ ᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠮᠣᠬᠣᠨ ᠰᠢᠩᠭᠬ»

ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠬᠠᠷᠢ ᠸᠠᠵᠫᠠᠢ
ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ
2004–ᠣᠳᠣ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ