ᠮᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ
ᠴᠣᠯᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1907 ᠣᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠢᠳᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1
ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2
ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 11
ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 1931
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ 1933
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
2009 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ)

ᠮᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᡀᠠᠭᠪᠠ (1907 - 1977) ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 《ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᡀᠠᠭᠪᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 1939 - 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮ᠃ᠨᠠᠮᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ 9 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ
 • 1932 ᠣᠨ ᠳᠤ 8 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ
 • 1933 ᠣᠨ ᠳᠤ 10 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ
 • 1935 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ
 • 1936 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1939 ᠣᠨ ᠳᠤ 8 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
 • 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1947 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1948 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠤᠰᠠᠩ
 • 1950 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ
 • 1951 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠡᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ