ᠮᠠᠭᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠢᠨᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠭᠧᠷᠮᠠᠨ</td><tr><th style="">ᠥᠨᠳᠥᠷ</th><td class="org" style="">1.65 [1]</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠮᠠᠭᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠢᠨᠧᠷ

ᠨᠣᠶᠢᠨᠧᠷ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1987 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1987-02-09) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠭᠠᠷᠮᠢᠰᠢ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠩᠺᠢᠷᠬᠧᠨ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠩᠲ᠋ᠧᠷᠰᠧᠯᠸᠠ 2007 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠩᠲ᠋ᠧᠷᠰᠧᠯᠸᠠ 2007 ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠩᠲ᠋ᠧᠷᠰᠧᠯᠸᠠ 2007 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠰᠲ᠋ᠧᠷᠰᠤᠨ ᠳᠤ 2008 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠰᠲ᠋ᠧᠷᠰᠤᠨ ᠳᠤ 2008 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠰᠲ᠋ᠧᠷᠰᠤᠨ ᠳᠤ 2008 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2010 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨ 2009 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ

</div></th></tr> </table> ᠮᠠᠭᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠢᠨᠧᠷ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Magdalena Neuner, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠮᠢᠰᠢ-ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠩᠺᠢᠷᠬᠧᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨᠴᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 2007, 2011 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ (ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ) ᠪᠢᠯᠡ᠃ 16 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠴᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ — 78% (2005-2012)
  • ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ — 88% (2005-2012)
  • ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ — 68% (2005-2012)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. International Biathlon Union. Magdalena Neuner. IBU Datacenter. Retrieved 12 August 2011.

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠭᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠢᠨᠧᠷ»