ᠮᠠᠭᠰᠤᠷᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠮᠠᠩᠨᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠭᠰᠤᠷᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠮᠠᠩᠨᠠᠢ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1978 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 (1978-10-06) (40 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠣᠱᠣᠩ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠂ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋
ᠳᠦᠷᠦ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭᠲᠣᠮᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠨ᠂
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ2000 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ — ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ«ᠮᠠᠰᠺ» ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠠᠺᠰᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠱᠣᠩ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠮᠠᠭᠰᠤᠷᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠮᠠᠩᠨᠠᠢ 1978 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃[1] 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ I ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ УДЭТ ᠍ ᠳᠦ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠱᠣᠩ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ «ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠡᠯᠴᠢ»᠂ «ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ» ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ «ᠮᠠᠰᠺ» ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠠᠺᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃[2]

ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ