ᠮᠠᠭᠨᠧᠲ᠋ᠢᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠭᠨᠧᠲ᠋ᠢᠲ - (Fe Fe2 O2) ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠤᠯᠤ᠂ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠭᠨᠧᠲ᠋ᠢᠲ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠥᠳᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ᠃ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠢᠳ᠋ᠷᠣᠲ᠋ᠧᠷᠮᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠭᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ .

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ