ᠮᠠᠭᠧᠯᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠭᠧᠯᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
Magellanic-penguin02.jpg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ
Status iucn3.1 NT.svg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
ᠪᠠᠭ: ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠨ
ᠣᠪᠤᠭ: ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ: Spheniscus
ᠵᠦᠢᠯ: S. magellanicus
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
Spheniscus magellanicus
(Forster, 1781)
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠥᠰᠡ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ).
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠥᠰᠡ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ).

ᠮᠠᠭᠧᠯᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ, Spheniscus magellanicus, ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠴᠢᠯᠢᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠠᠪᠢᠶᠠᠷᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠠᠫᠠᠭᠣᠰ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠥᠷᠬᠥ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠭᠧᠯᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 61-76 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠂ 2.7-6.5 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ 2 ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠭᠧᠯᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ 25-30 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠰᠠᠮ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠷᠳᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠭᠧᠯᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠣᠩᠭᠢᠯ ᠤᠬᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠴᠣᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ 5-8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠰᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠤ᠃ 9-10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠨ 2 ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ 39-42 ᠬᠣᠨᠣᠭᠠᠳ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Spheniscus magellanicus

ᠭᠠᠯᠯᠧᠷᠧᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ