ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr><td>
Linum usitatissimum - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-088.jpg
</td></tr>
ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ

ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ (Linum usitatissimum) ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠲᠣᠩ ᠳᠠᠪᠤᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡᠨᠳᠡ 《ᠯᠢᠩ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠲᠣᠩ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ 《lingerie》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠡᠰᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠪᠡᠷᠲᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠭᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠤᠮ (ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠲᠣᠰ). ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ᠃ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ 16 ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ