ᠮᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Mongolian traditional wrestling ttf.svg ᠮᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1978 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1978-06-18) (40 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ
ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠴᠣᠯᠠ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ 201,1
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ 2006
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2003
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ 2001
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 8 (2001, 2003, 2006, 2007,
2008, 2010, 2011, 2012)
2013-7-13 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ (1978-6-18) ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠰᠬᠦ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ
  • 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ
  • 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ
  • 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ 7 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ
  • 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠥᠰᠬᠦ ᠢᠳᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭ
  • 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 5 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭ
  • 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 8 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
  • 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 6 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ