ᠮᠠᠪᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠷᠢᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠮᠠᠪᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠷᠢᠪᠠ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠠᠪᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠳᠢᠨᠨᠣᠸᠢᠴ ᠪᠠᠲᠤᠷᠢᠪᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1983 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1983-12-12) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤ
ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ
ᠬᠠᠰᠤᠪᠶᠷᠲ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠹᠢᠨ 2004 55 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008 60 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦ 2006 60 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠺᠦ᠋ 2007 60 ᠺᠭ
</th></tr>

</table> ᠮᠠᠪᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠷᠢᠪᠠ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠪᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠳᠢᠨᠨᠣᠸᠢᠴ ᠪᠠᠲᠤ́ᠷᠠᠪᠠ; 1983 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨᠬᠠᠰᠤᠪᠶᠷᠲ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠢ 55, 60 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠬᠣᠱᠣᠢ (2004, 2008), ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ (2007) ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡᠠᠪᠤᠷᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃