ᠮᠠᠩᠰᠢᠷ ᠢᠰᠸ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠩᠰᠢᠷ ᠢᠰᠸ
ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠩᠰᠢᠷ ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠹᠠᠸᠢᠴ ᠢᠰᠸ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1986 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 (1986-09-23) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ 2012 -73 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠷᠣᠲᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮ 2009 -73 ᠺᠭ

ᠮᠠᠩᠰᠢᠷ ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠹᠠᠸᠢᠴ ᠢᠰᠸ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠠᠨᠰᠤ́ᠷ ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠹᠠ́ᠶᠧᠸᠢᠴ ᠢᠰᠠ́ᠧᠦᠢ, 1986 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠢᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ