ᠮᠠᠩᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠬᠢ-ᠣᠴᠢᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠩᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠬᠢ-ᠣᠴᠢᠷ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠩᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠬᠢ-ᠣᠴᠢᠷ
ᠴᠣᠯᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1899 ᠣᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1
ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 0
ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 1
ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ 1931
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
2009 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ)

ᠮᠠᠩᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠬᠢ-ᠣᠴᠢᠷ (1899 - 1937) ᠨᠢ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ 10 ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ

ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠨᠳᠠ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠢ ᠣᠹᠢᠼᠧᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠥᠷᠨᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠥᠷᠲᠥᠵᠦ᠂ 1937 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ