ᠮᠠᠩᠭᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠩᠭᠠᠯ ᠨᠢ (?-1280) ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠦ᠃ ᠴᠠᠪᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠵᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠍ ᠦ 10 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ 10 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 1272 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠯᠶᠤᠶᠢ ᠫᠠᠩ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠢᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ 1280 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠰᠢᠷᠬᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠦ ᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 1307 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ja:マンガラ zh:忙哥剌

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠠᠩᠭᠠᠯ&oldid=414647》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ