ᠮᠠᠩᠬᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠮᠠᠩᠬᠢᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠠᠩᠬᠢᠨ&oldid=369931》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ