ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ&oldid=370112》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ