ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ (ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠬᠣᠱᠣᠩ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠠᠺᠰᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠷᠠᠽᠤᠮᠰᠺᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ (2011) ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠨ᠃ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳᠪ᠃ᠭᠠᠩᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠨ᠃ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠣᠯᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪ᠃ᠬᠠᠶᠠᠨᠬᠢᠷᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ