ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ
ᠬᠣᠲᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Germany.svg ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠣᠷᠣᠨ Flag of Bavaria (lozengy).svg ᠪᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ
ᠬᠣᠲᠠ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ (25) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 25 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 310.43 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 519 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,378,176 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 4440 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠤᠳᠧ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠥᠪ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+1)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +49 89
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 80331-81929
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ M
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ muenchen.de (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ München, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠨ; ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠣ-ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ: Minga) ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠫᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠢᠰᠤᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨᠬᠠᠨᠪᠦᠦᠭᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ 1.35 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠠᠤᠭᠰᠪᠦᠦᠭᠢᠩ ᠢᠶᠠᠯᠱᠲᠠᠳᠲᠷᠣᠽᠧᠨᠬᠠᠶᠢᠮᠯᠠᠨᠳ᠋ᠬᠢᠲ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠠᠨᠳ 5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ[1]1972 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 《München mag Dich》 (ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ). 2006 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 《Weltstadt mit Herz》 (ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠺᠣᠰᠮᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ) ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ München ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ 《ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ Mönche ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠧᠨ᠋ᠧᠳᠢᠺᠲ᠋ᠢᠨ ᠦ ᠣᠷᠳᠧᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡᠩ ᠳᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠯᠢᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠯ ᠳᠦᠸᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Region Munich. Region-muenchen.com. 2010-04-14 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ