ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠧᠨ ᠤ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Fußball-Club Bayern München e. V.
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Der FCB (The FCB)
Die Bayern (ᠪᠠᠪᠠᠷᠠᠴᠤᠳ)
Die Roten (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ)
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1900 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠠᠯᠤᠴ ᠠᠷᠧᠨᠠ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 75,000)
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠷᠯ ᠬᠣᠫᠹᠨᠧᠷ
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠫᠧᠫ ᠭᠤᠸᠠᠷᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠠᠯ
ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠹᠢᠯᠢᠫᠫ ᠯᠠᠮᠠ
ᠯᠢᠭ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ
2014–15 ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ᠂ 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠪᠠᠭ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Fußball-Club Bayern München) ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ «ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ» ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ «ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ» ᠪᠠᠭ ᠨᠢ «ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ» 22, «ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ» 15 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠭ 152,000 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠃[1] ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠᠭᠠᠩᠳᠠᠪᠠᠯᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠭᠢᠮᠨᠡᠰᠲ᠋ᠢᠺᠪᠤᠯᠢᠩ ᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠧᠨᠨᠢᠰᠡᠭᠡᠷᠡ ᠳᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ 1,100 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃[2]

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

«ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ» ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠃

1860 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ-1860» ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 1900 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ 40 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠢᠮᠨᠡᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠦᠨ «MTV 1879» ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ «ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ» ᠪᠠᠭ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨᠳ (DFB) ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ «ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ» ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ 1900 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠣᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ 7-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 1900–01 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ «ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ» ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 1910-11 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠺᠷᠠᠶᠢᠰᠺᠯᠠᠰᠰ" ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ I ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃[3][4]

ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ «ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ» ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ᠃[3][5] ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ 1932 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠠᠶᠤᠨᠲᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ» ᠪᠠᠭ ᠢ «ᠹᠷᠠᠨᠺᠫᠦᠷᠲ᠋ᠠ ᠨᠠ-ᠮᠠᠶᠢᠨᠧ» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠢ 2-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠬᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠠᠨᠳᠠᠦ᠋ ᠍ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠷᠬᠤᠷᠳᠠ ᠳᠣᠮᠪᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠳᠣᠯᠢᠹ ᠭᠢᠲ᠋ᠯᠧᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠫᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ «ᠱᠠᠯᠺᠧ-04» ᠪᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ᠃[6]

ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ «ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ» ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 1967 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠽᠧᠫᠫ ᠮᠠᠶᠡᠷᠭᠧᠷ ᠲᠦ ᠮᠦᠯᠯᠧᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠧᠺᠺᠧᠨᠪᠠᠦ᠋ ᠍ ᠪᠡᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ 1-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠪᠠᠷᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠦ ᠡᠷᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ «ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ» ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠷᠠᠩᠺᠣ ᠽᠧᠪᠧᠴᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠰᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ «ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ» ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1968-99 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ «ᠳᠤᠪᠯᠢ ᠶᠢ» ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[7]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (6) (ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ): 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[8]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ GK ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠨᠣᠢᠧᠷ
4 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠳᠠᠨᠲ᠋ᠧ
5 ᠪᠧᠯᠬᠢ DF ᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠯ ᠸᠠᠩ ᠪᠦᠢᠲ᠋ᠧᠨ
7 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ MF ᠹᠷᠦᠨᠺ ᠷᠢᠪᠧᠷᠢ
8 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ MF ᠬᠠᠪᠢ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ᠋ᠧᠰ
9 ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ FW ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤᠬᠢᠴ
10 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠠᠷᠢᠶᠧᠨ ᠷᠣᠪᠪᠧᠨ
11 ᠰᠸᠢᠰ MF ᠵᠧᠷᠳᠠᠨ ᠱᠠᠺᠢᠷ
13 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF Rafinha
14 ᠫᠧᠷᠤ FW ᠺᠯᠠᠦ᠋ᠳᠢᠣ᠋ ᠫᠢᠰᠰᠠᠷᠣ
15 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ DF ᠶᠠᠩ ᠺᠢᠷᠬᠠᠹᠹ
17 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ DF ᠵᠧᠷᠣᠮ ᠪᠠᠲ᠋ᠧᠨ ᠢ
19 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ MF ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠶᠲ᠋ᠼᠧ
20 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ FW Patrick Weihrauch
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
21 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ DF ᠹᠢᠯᠢᠫᠫ ᠯᠠᠮᠠ
22 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ GK ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠺᠧ
23 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ MF ᠮᠢᠲ᠋ᠴᠧᠯᠯ ᠸᠠᠶᠢᠽᠧᠷ
25 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ FW ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠮᠦᠯᠯᠧᠷ
26 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ DF ᠳ᠋ᠢᠧᠭᠣ ᠺᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠲ᠋ᠣ
27 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ DF ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠠᠯᠠᠪᠠ
28 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ DF ᠬᠣᠯᠢᠭᠧᠷ ᠪᠠᠴᠱᠲ᠋ᠦᠶᠢᠪᠧᠷ
30 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠯᠤᠢᠰ ᠭᠤᠰᠳᠠᠸᠣ
31 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ MF ᠪᠠᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠱᠤᠪᠠᠶᠢᠨᠱᠲᠠᠶᠢᠭᠧᠷ
32 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ GK ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ ᠷᠧᠳᠧᠷ
33 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ FW ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠣᠮᠧᠰ
36 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ MF ᠡᠮᠷᠢ ᠺᠠᠨ
39 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ MF ᠲᠣᠨᠢ ᠺᠷ ᠠᠴᠠ

ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
 

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠬᠠᠮᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨᠲ᠋ᠣᠫ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ 2007– 50 5
ᠺᠯᠠᠦ᠋ᠰ ᠠᠤᠭᠧᠨᠲᠯᠧᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1976–1991 404 52 1984–1991 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
ᠷᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠦ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1982–1994 216 0 1991–1994 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
ᠮᠠᠷᠺᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠪᠪᠧᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1991–2000 182 5
ᠮᠬᠤᠥᠯ ᠪᠠᠯᠯᠠᠺ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2002–2006 107 44
ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠯᠧᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1996–1999 78 18
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠧᠺᠺᠧᠨᠪᠠᠦ᠋ ᠍ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1963–1977 396 44 1970–1977 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
1994–2009 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠃
1994-1996 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠃
ᠫᠠᠦ᠋ᠯ ᠪᠷᠠᠶᠢᠲᠨᠧᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1970–1974
1978–1983
255 83 1980–1983 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠳᠧᠵᠢᠴᠧᠯᠢᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 2003– 169 12
ᠱᠲ᠋ᠧᠹᠠᠨ ᠧᠹᠹᠧᠨᠪᠧᠺᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1990–1992
1998–2002
160 35 1999–2002 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
ᠵᠣᠸᠠᠨᠧ ᠡᠯᠪᠧᠷ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 1997–2003 169 92
ᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠷᠢᠪᠽ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ Flag of England.svg ᠠᠩᠭᠯᠢ 2000–2007 145 5
ᠣᠯᠢᠤᠧᠷ ᠺᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1994–2008 429 0 2002–2008 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ;
ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
ᠶᠭᠧᠨ ᠺᠯᠢᠨᠰᠠᠮᠠᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1995–1997 65 31 2008–2009 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
ᠮᠢᠷᠣᠰᠯᠠᠪ ᠺᠯᠣᠽᠧ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2007– 83 23
ᠹᠢᠯᠢᠫᠫ ᠯᠠᠮ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2002– 143 4
ᠪᠷᠢᠨ ᠯᠢᠳᠤᠷᠤᠫ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ Flag of Denmark.svg ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ 1990–1992 53 11
ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠯᠢᠨᠺᠧ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1998–2005 165 2
ᠪᠢᠺᠰᠠᠨ ᠯᠢᠽᠠᠷᠠᠽᠶᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1997–2004
2005–2006
182 7
ᠯᠤᠤᠰᠢᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 2004–2009 145 7
ᠷᠣᠢ ᠮᠠᠺᠠᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 2003–2007 129 78
ᠯᠣᠲ᠋ᠠᠷ ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠦ᠋ᠰ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1982–1988
1992–2000
303 77 1994–1996 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
ᠭᠧᠷ ᠲᠦ ᠮᠦᠯᠯᠧᠷ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1964–1979 427 365 1979 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠲᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2005– 77 5
ᠺᠯᠠᠦ᠋ᠳᠢᠣ᠋ ᠫᠢᠰᠷᠷᠣ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ Flag of Peru.svg ᠫᠧᠷᠤ 2001–2007 174 71
ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ ᠫᠣᠳᠣᠯᠢᠰᠺᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2006–2009 104 26
ᠵᠠᠩ-ᠮᠠᠷᠢ ᠫᠹᠠᠹᠹ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ 1982–1988 156 0
ᠹᠷᠦᠨᠺ ᠷᠢᠪᠧᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 2007– 77 24
ᠺᠠᠷᠯ-ᠬᠠᠶᠢᠨᠴᠠ ᠷᠦᠮᠮᠧᠨᠭᠧ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1974–1984 310 162 1983–1984 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠣᠷᠣᠨᠯ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
1991–2002 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠃
2002 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠃
ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠷᠦᠮᠮᠧᠨᠭᠧ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1982–1988 152 44
ᠸᠢᠯᠯᠢ ᠰᠠᠨᠣᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 2000–2009 184 7
ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠬᠠᠮᠢᠵᠢᠴ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ Flag of Bosnia and Herzegovina.svg ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ-ᠬᠧᠷᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨ 1998–2007 234 30
ᠮᠧᠬᠮᠧᠲ ᠱᠣᠯᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1992–2007 334 87
ᠪᠠᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠱᠤᠪᠠᠶᠢᠨᠱᠲᠠᠶᠢᠭᠧᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2002– 222 22
ᠯᠤᠺᠠ ᠲᠣᠨᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 2007–2010 60 38
ᠮᠠᠷᠺ ᠸᠠᠩ ᠪᠦᠮᠮᠧᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 2006– 115 11 2008 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃
ᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠯ ᠸᠠᠩ ᠪᠦᠢᠲ᠋ᠧᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ 2006– 104 14

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ ᠲᠴ ᠬᠳ ОГ АГ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠮᠣ ᠧᠦᠢᠯᠢᠭ ᠠᠪᠤᠯᠠᠭ
2000–01 1 34 19 6 9 62 37 25 63 2R ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
2001–02 3 34 20 8 6 62 25 40 68 SF QF
2002–03 1 34 23 6 5 70 25 45 75 ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 1R
2003–04 2 34 20 8 6 70 39 31 68 QF 1/8
2004–05 1 34 24 5 5 75 33 42 77 ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ QF
2005–06 1 34 22 9 3 67 32 35 75 ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 1/8
2006–07 4 34 18 6 10 55 40 15 60 3R QF
2007–08 1 34 22 10 2 68 21 47 76 ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ SF
2008–09 2 34 20 7 7 71 42 29 67 QF QF
2009–10 1 34 20 10 4 72 31 41 70 ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
2010–11 6 1 1 0 0 2 1 1 3 2R 1R

2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[9]

ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ = ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ 0; ᠲ = ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ; ᠬ = ᠬᠣᠵᠢᠯ; ᠲᠴ = ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ; ᠬᠳ = ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ; ОГ = ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ; АГ = ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ; ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ = ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ; ᠣ = ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ; ᠴᠣᠮᠣ = ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ; ᠧᠦᠢᠯᠢᠭ = Union Europeennes de Football Associations ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ; ᠠᠪᠤᠯᠠᠭ = Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ.
in = Still in competition; — = ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ; 1R = 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ; 2R = 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ; 3R = 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ; 1/8 = ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16; QF = ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ; SF = ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Jahresabschluss der FC Bayern Mᠢnchen AG (German). FC Bayern Mᠢnchen (7 November 2008). 9 November 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. Other Sports. FC Bayern Munich Official Website (2007). 3 July 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 3. ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠄ name ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ bayernhistory0045 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠋ᠳ᠋ᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ
 4. Schulze-Marmeling, Dietrich (2003). Die Bayern. Die Geschichte des deutschen Rekordmeisters (German хэлээр). Die Werkstatt, 30–40. ISBN 389533426X. 
 5. Schulze-Marmeling, Dietrich (2003). Die Bayern. Die Geschichte des deutschen Rekordmeisters (German хэлээр). Die Werkstatt, 51–63. ISBN 389533426X. 
 6. Schulze-Marmeling, Dietrich (2003). Die Bayern. Die Geschichte des deutschen Rekordmeisters (German хэлээр). Die Werkstatt, 101–2. ISBN 389533426X. 
 7. Schulze-Marmeling, Dietrich (2003). Die Bayern. Die Geschichte des deutschen Rekordmeisters (German хэлээр). Die Werkstatt, 155–158. ISBN 389533426X. 
 8. FC Bayern Mᠢnchen – First Team. fcbayern.de (2011). 2 February 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 9. Bundesliga Archive. Deutscher Fuᠶᠠball Bund (July 2008). 14 July 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠪᠠᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ