ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
(1917 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
(1917 ᠤᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠨ ᠡᠴᠡ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)
1932ᠤᠨ ᠤ 3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1–1945ᠤᠨ ᠤ8ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠩ (ᠥᠨᠥ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠳᠠ)
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ЗГ
ᠲᠡᠦᠬᠡ
 - Established
 - ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ 1932 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1

ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ)(ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠡᠷ᠄满洲国、伪满洲国)ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 1945 ᠤᠨ ᠳᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠦ᠂ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠦ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠬᠠᠪᠠᠯ᠄

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ