ᠮᠠᠨᠵᠤ-ᠲ᠋ᠦᠩᠬᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲ᠋ᠦᠩᠬᠦᠰ
ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ:
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ: ᠠᠯᠲᠠᠢ[1] (controversial)
 ᠲ᠋ᠦᠩᠬᠦᠰ
ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
ISO 639-1: ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ISO 639-2:
ISO 639-3: – 
Linguistic map of the Tungusic languages.png
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠨᠢᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠮᠠᠨᠵᠤ-ᠲ᠋ᠦᠩᠬᠦᠰ, ᠮᠠᠨᠵᠤ-ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ, ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ, ᠲ᠋ᠦᠩᠬᠦᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨ (ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠩᠬᠡ᠂ ᠲ᠋ᠦᠩᠬᠦᠰ), ᠮᠠᠨᠵᠤᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ 75000ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠂ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠦᠭᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ

ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ
 • ᠡᠸᠡᠨ (ᠯᠠᠮᠦ᠋ᠲ) ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ
  • ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ (ᠭᠠᠬᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ:ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ)᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠥᠪ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃
  • ᠣᠷᠣᠴᠣᠨ
  • ᠰᠣᠯᠣᠨ
  • ᠨᠸᠭᠢᠳᠠᠯ
  •  ?ᠺᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ (ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠨᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ)
 • ᠣᠷᠣᠴᠢ–ᠦᠳᠡᠭᠡᠢ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ  ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠳᠡᠭ)
ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠰᠠᠯᠪᠦᠷᠢ

ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ(ᠣᠷᠣᠰ)᠄

ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ (ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ)ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ

ᠰᠣᠶᠣᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ  ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠦᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠨ ᠂ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ  ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠨᠢᠭᠠᠨᠴᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠂ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠣ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠣᠷᠴᠣᠨᠴᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠡᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Lewis, 2009 (Altaic).
eo:Tunguso-manĉura grupo

id:Tungusik

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ