ᠮᠠᠨᠵᠢᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠨᠵᠢᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
«ᠮᠠᠨᠵᠢᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ»
ᠲᠣᠳᠣ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠲᠣᠳᠣ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠰᠢᠩ ᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ (1932-1945), ᠲᠤᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠣᠲᠠ (1945)
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠶᠠᠫᠣᠨᠣᠷᠣᠰᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ
 -  ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠰᠢᠨ ᠭᠢᠣᠷᠣ ᠫᠦ ᠢ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠵᠢᠨᠢ ᠱᠢᠶᠠ ᠱᠶᠦ
ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 1,191,000 km2 
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (1942) 44,242,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ 
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (1933) 33,697,920 ᠬᠦᠮᠦᠨ 
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨᠵᠢᠭᠣ ᠢᠶᠡᠩ (M¥)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЧ +9)

ᠮᠠᠨᠵᠢᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ: Manchukuo, ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡ: 満州国᠂ まんしゅうこく) ᠨᠢ 1932 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 1945 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠲᠤ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ) ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ