ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ (ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ХХК ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ "ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ" ᠫᠦᠰᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠦᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠺ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ