ᠡᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠵᠢᠨᠣᠪᠢᠯᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠠᠨᠤ ᠵᠢᠨᠣᠪᠢᠯᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ "ᠮᠠᠨᠤ" ᠵᠢᠨᠣᠪᠢᠯᠢ[1] (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Emanuel David "Manu" Ginóbili, 1977 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ-ᠪᠯᠢᠨᠺᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠫᠢᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺNBA, ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠭᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠳᠠᠭ᠃[2] ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ: 1999, 2000, 2001
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2000, 2001, 2002
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2001
 • ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2001
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2002
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ: 2002, 2006
 • ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ: 2003, 2004 (ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠲᠧᠸᠧᠰᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ)
 • ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2004
 • ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ: 2004
 • NBA ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ: 2005
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ[3]: 2008
 • NBA ᠍ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2008
 • NBA ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠷ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ: 2008
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2001
 • ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2001, 2002
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2001
 • ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2001
 • NBA ᠍ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2003, 2005, 2007, 2014
 • ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2004
 • ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ: 2008

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠫᠣ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠰᠺᠢ ᠹᠠᠮᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠷᠣᠶᠢᠰᠨᠣᠰᠢᠲ᠋ ᠍ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠠᠺ ᠬᠢᠨᠣᠪᠢᠯᠢ
 2. ᠶᠡᠱᠶ᠎ᠠ ᠯᠧᠲ ᠫᠢᠲ ᠱᠧᠰᠲ ᠫᠣᠢᠭᠷᠠᠶᠤ ᠸ ᠪᠠᠰᠺᠧᠲ᠋ᠪᠣᠯ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠸᠢᠶᠤᠶᠢ ᠰ ᠮᠠᠨᠤ ᠳᠵᠢᠨᠣᠪᠢᠯᠢ ᠨᠠ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠧ ᠴᠧᠮᠫᠢᠣᠨᠠᠲ᠃ᠷᠤ ᠣᠲᠣ 22 ᠨᠣᠢᠶᠠᠪᠷᠢ 2008 ᠭᠣᠳᠠ
 3. Euroleague.net 50 Greatest Contributors

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠡᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠵᠢᠨᠣᠪᠢᠯᠢ»

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1999 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ