ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠧᠪᠠᠬᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠧᠪᠠᠬᠤ
Manuel Schmiedebach-H96.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1988 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1988-12-05) (30 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠪᠧᠷᠯᠢᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.70 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠬᠠᠨᠣᠸᠧᠷ 96
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ8
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2003–2006ᠬᠧᠷᠲ᠋ᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2006–2008ᠬᠧᠷᠲ᠋ᠠ II36(6)
2008–2009ᠬᠠᠨᠣᠸᠧᠷ 9646(9)
2009–ᠬᠠᠨᠣᠸᠧᠷ 96114(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15.
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠧᠪᠠᠬᠤ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Manuel Schmiedebach, 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠣᠸᠧᠷ 96 ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠧᠷᠲ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠧᠪᠠᠬᠤ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠷᠧᠭᠢᠤᠨᠠᠯᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠬᠠᠨᠠᠪᠷ ᠲᠦ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠳ᠋ᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠧᠺᠺᠢᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠧᠷᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ V ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ