ᠮᠠᠨᠣᠯᠣ ᠭᠠᠪᠪᠠᠶᠠᠳᠢᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠮᠠᠨᠣᠯᠣ ᠭᠠᠪᠪᠠᠶᠠᠳᠢᠨᠢ
[[ᠹᠠᠢᠢᠯ:Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|200px]]
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠺᠠᠯᠢᠴᠢᠨᠠᠲ᠋ᠧ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ {{{ᠥᠨᠳᠦᠷ}}} ᠰᠮ
ᠵᠢᠩ 81[1] ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 11
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ᠋ᠠ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2009—2012 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ᠋ᠠ 25 (1)
2010—2011  ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠲ ᠲᠤᠧᠯᠯᠠ 27 (5)
2012—2013 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ 0 (0)
2012—2013  ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ 30 (6)
2013—ᠣᠳᠣ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ 39 (11)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ**
2010 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (20-) 3 (2)
2010—2013 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (21-) 24 (12)
2012—ᠣᠳᠣ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1 (0)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

** ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ)
2013 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠠᠨᠣᠯᠣ ᠭᠠᠪᠪᠠᠶᠠᠳᠢᠨᠢ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Manolo Gabbiadini; 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠤ ᠺᠠᠯᠢᠴᠢᠨᠠᠲ᠋ᠧ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ «ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭᠠᠳ» ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠧᠯᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠪᠪᠠᠶᠠᠳᠢᠨᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠃[2]

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠤ «ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ» ᠭᠠᠪᠪᠠᠶᠠᠳᠠᠨᠢᠭ «ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ»᠂ «ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ» ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠠᠪᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠶᠤ 5.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠢᠵᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 2013/2014 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ ᠠ» ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂[3] ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 35 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 10 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠪᠠᠶᠠᠳᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 bolognafc.it:Manolo Gabbiadini. the original on 2013-03-24 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 10 december 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Melania Gabbiadini
  3. [1]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ