ᠮᠠᠨᠢ ᠷᠠᠮᠢᠷᠧᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠨᠢ ᠷᠠᠮᠢᠷᠧᠰ

ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠠᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠳ᠋ᠧᠰ ᠷᠠᠮᠢᠷᠧᠰ ᠣᠨᠧᠯᠰᠢᠳᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Manuel Aristides Ramírez Onelcida) (1972 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠳ᠋ᠣᠮᠢᠨᠢᠺᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶᠢᠰᠪᠣᠯᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ