ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ
Lago de Managua
Lago Xolotlán
ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Nicaragua.svg ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ
ᠤᠷᠲᠤ 65 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠥᠷᠭᠡᠨ 25 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 1,024 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠨ 9.5 ᠮ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠭ 20 ᠮ
ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ 39 ᠮ
ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ

ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Lago Xolotlán, Lago de Managua) ᠨᠢ ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠤᠮ᠃ 1,042 км² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 65 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠷᠲᠤ᠂ 25 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ "ᠮᠠᠩ ᠢᠶ᠎ᠡ" (ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠨᠺᠧᠮᠧ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡ) ᠪᠣᠯᠤᠨ agua ("ᠤᠰᠤ") ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠮᠠᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1998 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠲ᠋ᠴ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠢ 5 ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ 3 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠢᠫᠲ᠋ᠠᠫᠠ ᠭᠣᠣᠯᠣᠣᠷ ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷ ᠤᠰᠤ ᠷᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠤ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ