ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr class="mergedrow"> <td colspan="2" style="text-align:center" align="center">
ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ is located in ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠ
</td>

</tr>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ: "Novia del Xolotlán (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠯᠣᠲᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠢᠲᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ)[1]"
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 12°8′11″N, 86°15′5″W
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠳ᠋ᠧᠫᠠᠲ᠋ᠮᠧᠨᠲ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ  
 - ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
 - ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2010) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
 - ᠬᠦᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 2,408,000
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ UTC-6
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: http://www.managua.gob.ni/

ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Managua) ᠨᠢ ᠨᠢᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠸᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠪ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠭᠸᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠣᠯᠣᠲᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1852 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ[2]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Managua en el Tiempo: La "Novia del Xolotlán"", La Prensa. 2007-06-21 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ) 
  2. "Guía Turística: Managua", La Prensa. 2007-08-11 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ) 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠸᠠ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ