ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ</br>ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰ ᠬᠣᠲᠠ</br>
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ: "A Paris dos Trópicos》 (《ᠲᠷᠣᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠢᠰ》)"

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}} ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ</br>ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ

ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 03°06′S 60°01′W
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠪᠦᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠮᠤᠵᠢ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2}}}
ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ  
 - ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠥᠨᠳᠥᠷ 92 m
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2009) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ UTC-4
ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ 69000-000
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: http://www.manaus.am.gov.br/

ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Manaus) ᠨᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠠᠰ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠧᠭᠷᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠮᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨᠠᠰ ᠮᠤᠵᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠡᠺᠣᠲ᠋ᠦᠶᠢᠷᠢᠰᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ ᠮᠧᠽᠣᠪᠦᠰ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠺᠷᠣᠪᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨᠭᠠ ᠠᠴᠠ 1,932 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ 1669 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨ-ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠳᠣ᠋ ᠷᠢᠣ-ᠨᠧᠭᠷᠣ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ[1]᠃ It was elevated to a town in 1832 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 1848 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠳᠠᠳᠧ ᠳᠧ ᠪᠠᠷᠷᠠ ᠳᠣ᠋ ᠷᠢᠣ-ᠨᠧᠭᠷᠣ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠥᠭᠡ ᠬᠣᠲᠠ》) ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ 1856 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ[2]

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠮᠠᠽᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ, ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ.[3] ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠳ᠋ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 2,006,870 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 12 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ (ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠦᠢ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ/2008). 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 1.71 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠳ᠋ᠠ 8 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠨᠠᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ 1.4% ᠍ ᠍ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠠᠨᠠᠦ᠋ᠰ&oldid=403460》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ