ᠮᠠᠦ᠋ᠯᠧᠨ ᠮᠠ ᠤᠷᠠᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Kazakhstan.svg ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠮᠠᠦ᠋ᠯᠧᠨ ᠮᠠ ᠤᠷᠠᠪᠠ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1970 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1970-12-14) (48 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ЗСБНХасУ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠴ ᠤ-ᠺᠦ᠋ᠷᠭᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠢ ᠤᠺ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ 1996 -52 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠺᠷᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢᠷᠰᠺ 1997 -54 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠷᠣᠰᠢᠮᠠ 1994 -52 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 1998 -54 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ 1999 -54 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
</th></tr>

</table>

ᠮᠠᠦ᠋ᠯᠧᠨ ᠮᠠ ᠤᠷᠠᠪᠠ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮәᠤᠯᠧᠨ ᠰᠠᠲ᠋ ᠍ ᠍ ᠤᠩᠪᠠᠢұᠯ ᠤ ᠮᠠ ᠤᠷᠠᠪᠠ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠦ᠋ᠯᠧᠨ ᠰᠠᠲ᠋ ᠍ ᠍ ᠤᠩᠪᠠᠸᠢᠴ ᠮᠠ ᠤᠷᠠᠪᠠ; 1970 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ (1996) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ (1997) ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ (1994).