ᠮᠠᠤᠧᠷᠧᠨᠨᠬᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠤᠧᠷᠠᠨᠠᠬᠢᠷ (Transoxiana)

ᠮᠠᠤᠧᠷᠠᠨᠠ́ᠬᠷ (ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ ما وراء النهر) ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠷᠠᠨᠰᠣᠺᠰᠢᠨ (ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ Transoxiana), ᠹᠠᠷᠠᠷᠤᠳ (ᠫᠧᠷᠰ ᠶᠢᠡᠷ فرارود Farārud) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢ — ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ «[ᠠᠮᠤᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ] ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠬᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠤᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠰ ᠤᠷᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠰᠢᠮᠡᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠪᠤᠬᠤᠷᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠨᠳᠬᠢᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠺᠧᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ «ᠲᠷᠠᠨᠰᠣᠺᠰᠢᠨ» ᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠷᠧᠺ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠠᠷᠹᠢᠩᠰᠠᠭᠰᠠᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 706–715 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠢ «ᠮᠠᠤᠧᠷᠠᠨᠠᠬᠢᠷ» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠭᠳᠠᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠳᠠᠭ᠃

1219 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠮᠥᠬᠥᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰᠠᠳᠠ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1370 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ