ᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
«ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ» ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ «ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ)» ᠍ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ
ᠬᠣᠲᠠ
ᠹᠷᠠᠨᠺᠫᠦᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Germany.svg ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (ХБНГУ)
ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠧᠰᠰᠧᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠮᠱᠲᠠᠳᠲ
ᠬᠣᠲᠠ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 16 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 248 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 701,350 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ТЕЦ/ТЕЗЦ (ГЦ+1/+2)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 069, 06109, 06101
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 60001-60599, 65901-65936
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ frankfurt.de (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Frankfurt am Main) ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠨᠲ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ 670,000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ/ᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ-ᠮᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ 5.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠹᠷᠠᠨᠺ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠹᠷᠠᠨᠺ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠡᠢ[1]

ᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢᠹᠷᠠᠨᠺᠫᠦᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢᠹᠷᠠᠨᠺᠫᠦᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠹᠷᠠᠨᠺᠫᠦᠷᠲ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠹᠷᠠᠨᠺᠫᠦᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠥᠪ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ 《ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠦ᠋ᠷ ᠲᠦ》 ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠪᠷᠠᠨᠳᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Room, Adrian (2006). Placenames of the world. McFarland. Retrieved on 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22. 

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ