ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠡᠢ ᠳᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠢᠲᠦ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠡᠢ ᠳᠦ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Miami Heat) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠹᠯᠣᠷᠢᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠥᠰᠡᠡᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠥᠯ

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Eastern ᠺᠣᠨᠹᠷᠧᠨᠼ ᠤᠨ Southeast ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠤ ᠹᠯᠣᠷᠢᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 1988 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠨ ᠡᠢᠴᠢᠯᠭ ᠠᠨ᠋ᠧᠰ ᠠᠷᠧᠨᠠ᠂ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠢᠺᠢ ᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠢᠺ ᠰᠫᠣᠧᠯᠰᠲᠷᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠫᠡᠲ ᠷᠠᠶᠠᠯᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 16 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠯᠶᠣᠹᠹᠲ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 10 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ᠂ 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠣᠨᠹᠷᠧᠨᠼ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ᠂ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰ ᠢ 4-2, 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠲᠠᠨᠳᠧᠷ ᠢ 4-1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ san antonio spurs ᠡᠶᠢᠭ 4-3 ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠢᠯᠠᠵᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠹᠣᠷᠪᠧᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ 425 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠮᠠ᠃ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ᠃

1987-1995: ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1988–1999 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠠᠮᠢᠪᠠᠷᠧᠨᠠ ᠣᠷᠳᠣᠨ

1987 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠹᠯᠣᠷᠢᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠫᠠ᠂ ᠰᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠰᠪᠦᠦᠭ᠂ ᠮᠠᠠᠮᠢᠬᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭᠤ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ Billy Cunningham, ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠧᠨᠲ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ Lewis Schaffel, Carnival Cruise Lines ᠍ ᠦ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ Ted Arison ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠠᠠᠮᠢᠰᠫᠣᠷᠲ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1987 ᠣᠨ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ 1988-89 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠨᠡᠲ᠋ᠰ᠂ ᠮᠠᠠᠮᠢᠭᠢᠲ 1989-90 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠣᠰᠣᠲ᠋ᠠ ᠲᠢᠩᠪᠦᠷᠪᠠᠯᠪᠡᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠣ ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠢ ᠳᠦ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠷᠦᠺᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ Rony Seikaly, Kevin Edwards, Grant Long, Sylvester Gray, ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ Rory Sparrow, Jon Sundvold, Pat Cummings, Scott Hastings,Dwayne "Pearl" Washington, Billy Thompson ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ Midwest ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 17 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ 15 ᠬᠣᠵᠢᠯ 67 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠹᠠᠢᠢᠯ:MiamiHeatOld.jpg
1988–1999 ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠯᠣᠭᠣ

1989 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ Glen Rice ᠍ ᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠲᠦ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠭ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ 18 ᠬᠣᠵᠢᠯ 64 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ 9,12 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ Willie Burton, Alec Kessler ᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 24 ᠬᠣᠵᠢᠯ 58 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠭ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠮᠤᠰᠭᠢᠪᠠ᠃ 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠠᠴᠠ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠲᠦ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠰᠮᠢᠲ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 38 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠷᠦᠺᠢ ᠰᠮᠢᠲ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠭᠯᠧᠨ ᠷᠠᠶᠢᠰ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠯᠶᠣᠹᠹᠲ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ 3 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠰᠮᠢᠲ ᠪᠦᠬᠦ ᠷᠦᠺᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠷᠠᠶᠢᠰ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

Glen Rice 1989-1995 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

1992-93 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠮᠢᠲ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 13-27 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ 36-46 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠫᠯᠶᠣᠹᠹᠲ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 42 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠫᠯᠶᠣᠹᠹᠲ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ᠂ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲᠠ ᠬᠠᠪᠺᠰ ᠢ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ 2:1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ 2 ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠰᠮᠢᠲ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ 1994 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠣᠨᠲᠣᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1994-95 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠲ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ Seikaly,Steve Smith, Grant Long ᠨᠠᠷ ᠢ Kevin Willis ᠪᠣᠯᠤᠨ Billy Owens ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠹᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠭᠦᠶᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

1995-2001: ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠤᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Billy Cunningham, Lewis Schaffel ᠨᠠᠷ ᠬᠢᠲ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ Ted Arison ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠦ Micky Arison ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ , 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠢᠲ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ Dave Wohl ᠍ ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ Kevin Loughery –ᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ Alvin Gentry 17 ᠬᠣᠵᠢᠯ 29 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ 32 ᠬᠣᠵᠢᠯ 50 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠠ᠃ Gentry ᠬᠢᠲ ᠦᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ ᠢ 126-83 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠧᠺᠣᠷᠳ᠋ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠯᠧᠨ ᠷᠠᠶᠢᠰ ᠣᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ 56 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ Harold Miner ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠢᠲᠦ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 7 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠫᠯᠶᠣᠹᠹᠲ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ 1995 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃...

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠧᠨᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Alonzo Mourning

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ