ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ
République de Guinée
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ 《Travail, Justice, Solidarité》
«ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ»
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ 《Liberté》
«ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ»
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠺᠣᠨᠠᠺᠷᠢ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨᠺᠠ᠂ ᠹᠦᠯ᠂ ᠰᠤᠰᠤ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠢᠹᠠ ᠺᠣᠨᠳᠧ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮᠣᠬᠣᠮᠧᠳ ᠰᠢᠳ ᠹᠣᠹᠠᠨ᠎ᠠ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
 -  ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1958 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 245,857 km2 (78)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2009) 10,057,975[1] (81)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (1996) 7,156,407 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 40.9 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $10.807 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[2] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $1,046[2] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $4.633 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[2] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $448[2] 
Gini (1994) 40.3 (ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2010) 0.340 (ᠮᠠᠭᠤ) (156)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠺ (GNF)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +0
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .gn
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +224

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ République de Guinée) — ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ. ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ-ᠪᠢᠰᠰᠠᠤᠰᠧᠨ᠋ᠸᠭᠠᠯᠮᠠᠯᠢ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷᠯᠢᠪᠧᠷᠢᠢ ᠠᠱᠢᠯᠠᠯᠧᠣᠨᠧ ᠭᠡᠬᠦ 6 ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 245,857 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ - 10,057,975. ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ 24 ᠶᠠᠰᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠹᠦᠯᠮᠠᠨᠳᠤᠨᠺᠠᠰᠤᠰᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 85% ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ. ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢᠨᠺᠠ᠂ ᠰᠤᠰᠤ᠂ ᠹᠦᠯᠠᠷ᠂ ᠺᠢᠰᠰᠢ᠂ ᠺᠫᠧᠯᠯᠧ᠂ ᠯᠣᠮᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ 75% ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠺᠣᠹᠧ᠂ ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Central Intelligence Agency (2009). Guinea. The World Factbook. 28 January 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Guinea. International Monetary Fund. 21 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ&oldid=335428》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ