ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠢ (ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ)
 -  ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠡᠷ ᠲᠦ II
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠨᠳᠧᠷᠰ ᠹᠣ ᠷᠠᠰᠠᠮᠥᠰᠰᠧᠨ
 -  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠬᠠᠩᠰᠠ ᠡᠨᠣᠺᠰᠧᠨ
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 81.11
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ () 57,564[1] 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ  0.927[2] 
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠺᠷᠣᠨ )
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ 0, -1, -2, -3, -4
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 299
12000 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 410,449 км² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠰᠥ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ 1,755,637 км² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠰᠥ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃
22001 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ (ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠷ: Kalaallit Nunaat, ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠪᠡᠷ: Grønland) ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ᠂ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠺᠲ᠋ᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠲᠣᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲᠨᠤᠷᠸᠸᠢᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 1979 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠩᠳᠠᠴᠤᠳ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠣᠨᠢᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠢᠪ ᠦᠳ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ[3]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. CIA - The World Factbook - Greenland
  2. [1]
  3. Joshua Calder's World Island Info

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ